Живојно

        Името на селото потекнува од личното име Живан или Живуш за кој се смета дека на тоа место била населена неговата фамилија.

        Населбата се наоѓа во југоисточниот дел на Битолското Поле од десната страна на Црна Река, а чиј атар се допира со државната граница со Р. Грција.  Селото е ридско на 708м.н.в. Од Новаци е оддалечено 23км, а од Битола 32км.

        Бројот на иселените се движи над 500 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, преку океанските земји и Европа.

        Ден на селото е Спасовден.

 

Цркви и Манастири

Св. Спас

Св. Илија