Гермијан

        Поранешното име на оваа село е Коњари, што било во врска со истоименото население, што го доселиле турците од Азија. Сегашното име на населбата е во врска со фактот дека нема чешма, а со вода се снабдувале од бунари, а колонизираното српско население што било донесено по балканските војни ги викало герами, затоа и населбата ја нарекувале со ова име.

        Селото се наоѓа на крајниот јужен дел на Битолското Поле. Населбата е рамнинска, на средна надморска височина од 598м.н.в. Од Новаци е оддалечено 21км, а од град Битола 22км. Гермијан е средна по големина населба, но со намалување на населението. Така бројот од 601 жител регистриран во 1953г. се намалило на 257 жители во 2002г. Бројот на емигрирано население изнесува над 400 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје,  преку океанските земји и Европа.

        Слава на селото е Ѓурѓовден.

 

Цркви и Манастири

Св. Ѓорѓи