Орле

        На­сел­ба­та се на­о­ѓа во источ­ни­от, би­тол­ски­от дел на Ма­ри­о­во, на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на Новаци, а на па­ди­на­та на Се­леч­ка Пла­ни­на.

        Се­ло­то е рид­ско, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 830 ме­три. Ата­рот за­фа­ќа про­стор од 9,8 km2. Се­ло­то има пол­јо­дел­ско-сто­чар­ска функ­ци­ја.

        На­сел­ба­та е ма­ла, во фа­за на рас­е­лу­ва­ње. Та­ка, во 1961 го­ди­на се­ло­то бро­е­ло 226, а во 1994 го­ди­на са­мо 26 жи­те­ли, на­се­ле­но со ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние. Денес (2015година) во селото има само 4 жители.

 

Цркви и Манастири

Св. Недела