Трновци

        На­сел­ба­та се на­о­ѓа на крај­ни­от се­ве­рен дел на Би­тол­ско­то По­ле, на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Мо­ги­ла, чиј атар се до­пи­ра со про­сто­рот на Оп­шти­на­та Кру­ше­во. Се­ло­то е рам­ни­чар­ско, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 620 ме­три.

        Ата­рот за­фа­ќа про­стор од 11,8 km2. На не­го пре­ов­ла­ду­ва обра­бот­ли­во­то зем­ји­ште на по­вр­ши­на од 664 ha, на па­си­шта­та от­па­ѓа­ат 202 ha, а на шу­ми­те 232 ha. Се­ло­то, во ос­но­ва, има пол­јо­дел­ска функ­ци­ја. Во не­го има ве­те­ри­нар­на ста­ни­ца и ус­луж­ни об­је­кти.

        Тр­нов­ци во 1961 го­ди­на има­ло 839 жи­те­ли, од кои 808 би­ле Ма­ке­дон­ци, а 27 жи­те­ли Тур­ци. Во 1994 го­ди­на бро­јот се на­ма­лил на 435 жи­те­ли, од кои 373 се Ма­ке­дон­ци, 36 Ал­бан­ци и 25 жи­те­ли Тур­ци.